Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

กลิ่นทุม, พิสมัย, ครู คศ.2 โรงเรียนวัดบางสะแกใน ส านักงานเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร,
กลิ่นทุม, พิสมัย, ครู คศ.2 โรงเรียนวัดบางสะแกใน สำนักงานเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

ขลังธรรมเนียม, ภาคภูมิ, นักศึกษาหลักสูตรบริหารการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ขวัญชุม, สุพรรณวดี, นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ขำสมบัติ, ณิชาภา, ครู คศ.1 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ขุนทิพย์ทอง, สงกรานณ์, อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คงประเสริฐ, อนวัช, นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา

จันทนา, สุขุมาภรณ์, นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา
จันโท, ศิวัสสา, นักศึกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลับบูรพา
จินดาพรหม, พิลาศลักษณ์, ครูประจาโรงเรียนเทพพิมานพิทยา
จินตไพจิตร, สุธีรา, ครูชานาญการ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์คอนแวนต์
จึงเปรมปรี, ฉวีวรรณ, ครูชานาญการ โรงเรียนวัดสร้อยทอง

ตันผาง, จุฑาทิพย์, นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ถวัลย์เศรษฐ์, กฤษฎา, นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ถาวงษ์กลาง, พิจาริน, นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ทรัพย์เฮง, สง่า, ครูชานาญการ โรงเรียนดาราคาม
ทัดภูธร, กันยากร, ครูชานาญการ โรงเรียนโยธินบูรณะ

นกวิบูลย์ศรี, รุ่งรวี ก, ครูชานาญการ โรงเรียนอนุบาลสามเสน

บรรจง, สิริมณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
บุญผดุง, สุทธิพงศ์, อาจารย์ประจ าคระครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา,
บุญเริ่ม, เกษแก้ว, นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ประดุจพรม, สิริลักษณ์, นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริยาพร, เนติ

พาน้อย, จิราภรณ์, นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
พูลสวัสดิ์, กฤษณา, นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ภิรมย์รัตน์, กรรณิการ์, อาจารย์ประจาสาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

มากมี, ภัทราวดี, อาจารย์ประจ าวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา
มากมี, ภัทราวดี, วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา

รัตนวาร, วีรพจน์, อาจารย์ประจาสาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วงศ์สวัสดิ์, นิภาภรณ์, ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1,
วังกานนท์, ชารัตน์

สารเลา, อรวีณ์, นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สีสุข, ธนพล, นักศึกษาหลักสูตรบริหารการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สุขยาน, พรนภา, นักศึกษาหลักสูตรบริหารการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อินทรสมพันธ์, วิเชียร, สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อุดมพันธ์, วัชราภรณ์, นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
อุบลศักดิ์, วนิดา, นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา

เกษงาม, พนารัตน์, นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เทพนมรัตน์, วาสนา, ครูชานาญการ โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
เทียนทองดี, สุมาลี, อาจารย์ประจำภาควิชาศึกษาศาสตร์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
เรืองสุขสุ, รุจิรา, ครูชานาญการ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์สื่อสารสงเคราะห์
เศรษฐพงษ์, ทัศนีย์, อาจารย์ประจ า คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เสมามอญ, วัชรินทร์, นักศึกษาหลักสูตรบริหารการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เอี่ยมวิลัย, สิริพร

แสงแก้ว, พรพรรณ, นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2 อาจารย์สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

โตแย้ม, วิภาภรณ์, นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ใจยินดี, วารุณีย์, ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์