Author Details

แสงแก้ว, พรพรรณ, นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2 อาจารย์สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, Thailand