Author Details

ประดุจพรม, สิริลักษณ์, นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา, Thailand