Author Details

จันทนา, สุขุมาภรณ์, นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา, Thailand