Author Details

คงประเสริฐ, อนวัช, นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา, Thailand