แผนปฏิบัติราชการงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา แผนปฏิบัติราชการงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
 
  Untitled Document
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

เดือน ปีงบประมาณ   


  สรุปผลรวมทั้งหมดจาก ตัวชี้วัด ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักรวม 0.0000
สรุปผลจากทั้งหมด ตัวชี้วัด
คะแนนเท่ากับ 1.0000 - 1.9999
ตัวชี้วัด
คะแนนเท่ากับ 2.0000 - 2.9999
ตัวชี้วัด
คะแนนเท่ากับ 3.0000 - 3.9999
ตัวชี้วัด
คะแนนเท่ากับ 4.0000 - 4.9999
ตัวชี้วัด
คะแนนเท่ากับ 5.0000
ตัวชี้วัด
คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก : 0.0000
 
 

 
แผนปฏิบัติราชการงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา แผนปฏิบัติราชการงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
 

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โทร. 02-1601074 โทรสาร 02-1061038