แผนปฏิบัติราชการงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา แผนปฏิบัติราชการงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา


เข้าสู่ระบบ


   
 
 

Untitled Document

ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

ปีงบประมาณ เดือน   


  สรุปผลรวมทั้งหมดจาก 0 ตัวชี้วัด ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักรวม 0.0000
สรุปผลจากทั้งหมด 0 ตัวชี้วัด
คะแนนเท่ากับ 1.0000 - 1.9999
0
ตัวชี้วัด
คะแนนเท่ากับ 2.0000 - 2.9999
0
ตัวชี้วัด
คะแนนเท่ากับ 3.0000 - 3.9999
0
ตัวชี้วัด
คะแนนเท่ากับ 4.0000 - 4.9999
0
ตัวชี้วัด
คะแนนเท่ากับ 5.0000
0
ตัวชี้วัด
คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก : 0.0000
 
 

Untitled Document

ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ คณะ/หน่วยงาน

ปีงบประมาณ เดือน   


  สรุปผลรวมทั้งหมดจาก 0 ตัวชี้วัด ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักรวม 0.0000
สรุปผลจากทั้งหมด 0 ตัวชี้วัด
คะแนนเท่ากับ 1.0000 - 1.9999
0
ตัวชี้วัด
คะแนนเท่ากับ 2.0000 - 2.9999
0
ตัวชี้วัด
คะแนนเท่ากับ 3.0000 - 3.9999
0
ตัวชี้วัด
คะแนนเท่ากับ 4.0000 - 4.9999
0
ตัวชี้วัด
คะแนนเท่ากับ 5.0000
0
ตัวชี้วัด
คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก : 0.0000
 
 

 
     
แผนปฏิบัติราชการงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา แผนปฏิบัติราชการงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
 

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โทร. 02-1601074 โทรสาร 02-1061038