แผนปฏิบัติราชการงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา แผนปฏิบัติราชการงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
 
 
ปีงบประมาณ  
 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
   ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแนวทางตัวชี้วัดระดับหน่วยงานเจ้าภาพ
ปีงบประมาณ  
 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
  ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแนวทางตัวชี้วัดระดับหน่วยงานเจ้าภาพ
     ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแนวทางตัวชี้วัดระดับหน่วยงานเจ้าภาพ
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ
     1.1 บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัย มีทักษะและวิชาชีพเฉพาะทาง เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม รวมทั้งได้งานตร ...
     1.2 มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาที่มีพรสวรรค์และพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีทักษะ ...
     1.3 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบดิจิทัล
     1.4 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรเอตทัคคะ และหลักสูตรที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และสามารถเรียนรู้ได้ตล ...
     1.5 บุคลากรมีคุณภาพสูง ทั้งความรู้ ทักษะและทัศนคติในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ
     1.6 มหาวิทยาลัยผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
     1.7 บุคลากรทุกระดับรับรู้และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามทิศทางที่กำหนดไว้
     1.8 มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอาคารสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่รองรับการดำเนินการตามพันธกิจได้อย่างครบถ้วนและเกิดค ...
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
     2.1 ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ
     2.2 ผลงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์ที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร หรือนำไปใช้ประโยชน์พัฒนาชุมชนให้สามารถพึ่งพา ...
     2.3 มหาวิทยาลัยมีศูนย์การเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม และมีการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ
     2.4 มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และบริการทางวิชาการแก่ชุมชน โรงเรียน วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการให ...
     2.5 มหาวิทยาลัยมีแหล่งทุนในการสนับสนุนการทำงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์
     2.6 มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์ และระดมทุน เพื่อใช้ในการปฏิบัติตามภารกิจ
     2.7 วารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ
     2.8 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการบริการวิชาการ ที่ได้มาตรฐาน สอดรับกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
     2.9 อาจารย์และนักวิจัยมีศักยภาพในการริเริ่มสร้างสรรค์ งานวิจัย นวัตกรรม และการบริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
     3.1 มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
     3.2 เครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย
     3.3 ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยโดยมีนักเรียนเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
     3.4 นักศึกษาชาวต่างชาติเข้าศึกษาต่อหรือมีการแลกเปลี่ยนในสาขาวิชา
     3.5 อาจารย์ชาวต่างชาติที่ปฏิบัติงานหรือมีการแลกเปลี่ยนในสาขาวิชา
     3.6 มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการจัดกิจกรรมความร่วมมือกับเครือข่ายในประเทศและท้องถิ่น
     3.7 มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการจัดกิจกรรมความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ
ปีงบประมาณ   
 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
  1.1 บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีทักษะและวิชาชีพเฉพาะทางเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม รวมทั้งได้งานตรงความต้องการของประเทศ
  1.1 บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัย มีทักษะและวิชาชีพเฉพาะทาง เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม รวมทั้งได้งานตรงความต้องการของประเทศ
   1.1.1 ร้อยละของผู้จ้างงานที่พอใจอย่างยิ่งในคุณลักษณะของบัณฑิต
   1.1.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
   1.1.3 อัตราการคงอยู่ของผู้เรียน
   1.1.4 จำนวนผู้เรียนสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของประเทศ
  1.2 มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาที่มีพรสวรรค์และพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีทักษะที่จำเป็นในรูปแบบมหาวิทยาลัยดิจิทัล มีความสามารถพิเศษ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ
   1.2.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
   1.2.2 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะทางด้านเทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศที่สอดคล้องกับสาขาเฉพาะทางที่จำเป็นใน ...
   1.2.3 การส่งเสริมนักศึกษาที่มีพรสวรรค์หรือพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถพิเศษ (1)
   1.2.3 (1) จำนวนนักศึกษาที่มีพรสวรรค์ที่ได้รับการส่งเสริม
   1.2.3 (2) ร้อยละนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถพิเศษ
   1.2.4 จำนวนงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาของหน่วยงานไปนำเสนอ/ประกวดในระดับชาติห ...
   1.2.5 จำนวนการขึ้นทะเบียนการค้าของผู้ประกอบการรายใหม่ (Start-Up) (2)
   1.2.6 จำนวนอาจารย์ที่สร้างนักศึกษาที่มีผลงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์
   1.2.7 จำนวนนักศึกษาที่มีผลงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์
   1.2.8 ร้อยละนักศึกษาที่สอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR ตั้งแต่ระดับ B1 ขึ้นไป
  1.3 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบดิจิทัล
   1.3.1 จำนวนหลักสูตรออนไลน์
   1.3.2 ร้อยละของอาจารย์ที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผสมผสานต่ออาจารย์ทั้งหมด
  1.4 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรเอตทัคคะ และหลักสูตรที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต รวมทั้งเกิดทักษะเพื่ออนาคต (Reskill,Upskill)
   1.4.1 จำนวนสาขาวิชา Top 10 Thailand (3)
   1.4.2 ร้อยละหลักสูตรที่ได้รับการรับรองประสิทธิผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานระดับชาติหรือนานาชาติ
   1.4.3 จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงตรงตามความต้องการของประเทศ
   1.4.4 จำนวนหลักสูตรที่มีการปรับปรุงรายวิชาบางรายวิชาให้สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญเฉพาะ
   1.4.5 จำนวนหลักสูตร 2 ภาษาหรือหลักสูตรนานาชาติ
   1.4.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการจัดทำ หลักสูตรด้าน ICT
   1.4.7 หลักสูตรระยะสั้น หรือ หลักสูตร Non-Degree (4)
   1.4.8 จำนวนศิษย์เก่าหรือบุคคลภายนอกที่ได้รับการพัฒนาทักษะที่ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ
   1.4.9 จำนวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนร่วมกับหน่วยงานหรือสถานประกอบการ
   1.4.10 จำนวนอาจารย์และนักศึกษาที่จัดการเรียนรู้และปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือสถานประกอบการ (5)
   1.4.10 (1) นักศึกษา
   1.4.10 (2) อาจารย์
  1.5 บุคลากรมีคุณภาพสูง ทั้งความรู้ ทักษะและทัศนคติในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ
   1.5.1 ร้อยละของผู้สอนที่มีคุณภาพสูง (6)
   1.5.2 จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
   1.5.3 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย
  1.6 มหาวิทยาลัยผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
   1.6.1 ร้อยละการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ผ่านหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  1.7 บุคลากรทุกระดับรับรู้และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามทิศทางที่กำหนดไว้
   1.7.1 ร้อยละความสำเร็จของการถ่ายทอดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย (7)
  1.8 มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอาคารสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่รองรับการดำเนินการตามพันธกิจได้อย่างครบถ้วนและเกิดความประหยัดงบประมาณ รวมถึงมีการบริหารจัดการด้วยระบบดิจิทัล
   1.8.1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวกตามพันธกิจของมหาวิท ...
   1.8.2 ร้อยละของการประหยัดงบประมาณจากการใช้ไฟฟ้าและน้ำเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
   1.8.3 จำนวนระบบบริหารจัดการสำหรับมหาวิทยาลัยดิจิทัล (8)
   1.8.4 จำนวนของคณะ/วิทยาลัยที่จัดตั้งห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติการเสมือนจริงหรือใช้โปรแกรมซอฟแวร์ (Software)
  2.1 ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ
   2.1.1 ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัย (9 ...
   2.1.2 ร้อยละของผลงานนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ
   2.1.3 ร้อยละของผลงานนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ
  2.2 ผลงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์ที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร หรือนำไปใช้ประโยชน์พัฒนาชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
   2.2.1 จำนวนงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรืองานวิชาการที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสร้างรายได้ลดรายจ่าย ...
   2.2.2 จำนวนผลงานที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร
   2.2.3 จำนวนผลงานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสิทธิบัตรที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ...
  2.3 มหาวิทยาลัยมีศูนย์การเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม และมีการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ
   2.3.1 จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นและของชาติ หรือส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา หรือให้บริก ...
   2.3.2 จำนวนองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
  2.4 มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และบริการทางวิชาการแก่ชุมชน โรงเรียน วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการใหม่ และท้องถิ่นให้มีความให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา
   2.4.1 จำนวนศูนย์การเรียนรู้ที่เป็นแหล่งให้คำปรึกษาแก่ประชาชนในชุมชนหรือบุคคลทั่วไป
   2.4.2 ผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ (สินค้า บริการ แหล่งท่องเที่ยว)
   2.4.3 ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ พ้นเกณฑ์ความยากจนและ/หรือยกระดับรายได้ครัวเรือน
   2.4.4 จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัย
   2.4.5 จำนวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดรายย่อยที่ได้รับการพัฒนา
  2.5 มหาวิทยาลัยมีแหล่งทุนในการสนับสนุนการทำงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์
   2.5.1 (2) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   2.5.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัย
   2.5.1 (1) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   2.5.1 (3) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  2.6 มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์ และระดมทุน เพื่อใช้ในการปฏิบัติตามภารกิจ
   2.6.1 เงินรายได้จากการบริการวิชาการ เป็นที่ปรึกษาต่ออาจารย์ประจำ (10)
   2.6.2 ร้อยละของผลประกอบการที่สำเร็จตามแผนธุรกิจ
   2.6.3 จำนวนเงินบริจาคเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย (11)
  2.7 วารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ
   2.7.1 จำนวนวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ
  2.8 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการบริการวิชาการ ที่ได้มาตรฐาน สอดรับกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
   2.8.1 ร้อยละของการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนหรือการวิจัย
   2.8.2 ร้อยละอาจารย์ประจำที่ทำงานบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น
   2.8.3 จำนวนชุมชน/ท้องถิ่นที่ อววน. เข้าไปช่วยพัฒนา
  2.9 อาจารย์และนักวิจัยมีศักยภาพในการริเริ่มสร้างสรรค์ งานวิจัย นวัตกรรม และการบริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ
   2.9.1 จำนวนชุดโครงการวิจัยที่เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
  3.1 มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
   3.1.1 ร้อยละความสำเร็จของแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (12)
  3.2 เครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย
   3.2.1 ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิตร่วมกันและเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย
  3.3 ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยโดยมีนักเรียนเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
   3.3.1 ร้อยละของนักเรียนที่เข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่อแผนรับนักศึกษาประจำปี
   3.3.2 จำนวนการประชาสัมพันธ์ผลงานที่สะท้อนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
  3.4 นักศึกษาชาวต่างชาติเข้าศึกษาต่อหรือมีการแลกเปลี่ยนในสาขาวิชา
   3.4.1 จำนวนนักศึกษาชาวต่างชาติหรือนักศึกษาแลกเปลี่ยน
  3.5 อาจารย์ชาวต่างชาติที่ปฏิบัติงานหรือมีการแลกเปลี่ยนในสาขาวิชา
   3.5.1 จำนวนอาจารย์ชาวต่างชาติหรืออาจารย์แลกเปลี่ยน/วิทยากร/บรรยายพิเศษ
  3.6 มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการจัดกิจกรรมความร่วมมือกับเครือข่ายในประเทศและท้องถิ่น
   3.6.1 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือในประเทศที่มีการจัดกิจกรรมร่วมกัน
   3.6.2 ร้อยละข้อตกลงความร่วมมือในประเทศที่มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
  3.7 มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการจัดกิจกรรมความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ
   3.7.1 ร้อยละข้อตกลงความร่วมมือต่างประเทศที่มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง (13)
  ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแนวทางตัวชี้วัดระดับหน่วยงานเจ้าภาพ
   ....(S) ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแนวทางตัวชี้วัด ..............
 
แผนปฏิบัติราชการงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา แผนปฏิบัติราชการงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
 

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โทร. 02-1601074 โทรสาร 02-1061038