แผนปฏิบัติราชการงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา แผนปฏิบัติราชการงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
 
 
ปีงบประมาณ  
 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
   ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแนวทางตัวชี้วัดระดับหน่วยงานเจ้าภาพ
ปีงบประมาณ  
 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ
     1.1 บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีทักษะและวิชาชีพเฉพาะทางเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม รวมทั้งได้งาน ...
     1.10 บุคลากรสายวิชาการมีคุณภาพสูง ทั้งความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ
     1.11 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมีคุณภาพสูงทั้งความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความก้าวหน้าในสายงาน
     1.12 มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส
     1.2 มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ
     1.3 นักศึกษามีความรู้และทักษะในการทำงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
     1.4 มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาที่เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ (Start-Up) เพิ่มขึ้น
     1.5 มหาวิทยาลัยที่มีระบบบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบดิจิทัล
     1.6 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรเอตะทัคคะ และเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ
     1.7 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรระยะสั้นที่สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต รวมทั้งเกิดทักษะเพื่ออนาคต
     1.8 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ ในการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะและวิชาชีพเฉพาะทาง
     1.9 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการขององค์กรวิชาชีพ
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
     2.1 ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ ที่ตีพิมพ์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐแ ...
     2.2 มหาวิทยาลัยมีวารสารวิชาการที่เข้าสู่ระดับนานาชาติ
     2.3 ผลงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์พัฒนาชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
     2.4 ผลงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์ ได้รับอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร
     2.5 ผลงานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสิทธิบัตรที่นำมาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
     2.6 มหาวิทยาลัยมีองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่มีการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
     2.7 มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์ และการระดมทุนเพื่อใช้ในการปฏิบัติตามภารกิจ
     2.8 มหาวิทยาลัยมีการบริการวิชาการที่สอดรับกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
     2.9 อาจารย์มีศักยภาพด้านการวิจัยที่สามารถเพิ่มทักษะและความเชี่ยวชาญในศาสตร์ที่สอน
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
     3.1 มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
     3.2 ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยโดยมีนักเรียนเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
     3.3 นักศึกษาชาวต่างชาติเข้าศึกษาต่อหรือมีการแลกเปลี่ยนในสาขาวิชา
     3.4 อาจารย์ชาวต่างชาติที่ปฏิบัติงานหรือมีการแลกเปลี่ยนในสาขาวิชา
     3.5 มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการจัดกิจกรรมความร่วมมือกับเครือข่ายในประเทศ
     3.6 มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการจัดกิจกรรมความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ
  ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแนวทางตัวชี้วัดระดับหน่วยงานเจ้าภาพ
     ตัวชี้วัดระดับเจ้าภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 1
     ตัวชี้วัดระดับเจ้าภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 2
ปีงบประมาณ   
 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
  1.1 บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีทักษะและวิชาชีพเฉพาะทางเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม รวมทั้งได้งานตรงความต้องการของประเทศ
  1.1 บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีทักษะและวิชาชีพเฉพาะทางเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม รวมทั้งได้งานตรงความต้องการของประเทศ
   1.1.1 อัตราการคงอยู่ของผู้เรียน
   1.1.2 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ทำงานใน 10+2 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
   1.1.3 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
   1.1.4 ร้อยละของผู้จ้างงานที่พอใจอย่างยิ่งในคุณลักษณะของบัณฑิต
  1.10 บุคลากรสายวิชาการมีคุณภาพสูง ทั้งความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ
  1.10 บุคลากรสายวิชาการมีคุณภาพสูง ทั้งความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ
   1.10.1 ร้อยละของอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ
   1.10.2 ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญาเอก
   1.10.3 จำนวนอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญวิชาชีพในศาสตร์ของตนเอง
  1.11 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมีคุณภาพสูงทั้งความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความก้าวหน้าในสายงาน
  1.11 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมีคุณภาพสูงทั้งความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความก้าวหน้าในสายงาน
   1.11.1 จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
   1.11.2 จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญในสายงาน
  1.12 มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส
  1.12 มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส
   1.12.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
  1.2 มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ
  1.2 มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ
   1.2.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
  1.3 นักศึกษามีความรู้และทักษะในการทำงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
  1.3 นักศึกษามีความรู้และทักษะในการทำงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
   1.3.1 จำนวนงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาไปนำเสนอ/ประกวดหรือตีพิมพ์ในระดับชาติห ...
   1.3.2 จำนวนนักศึกษาร่วมกับอาจารย์ที่มีผลงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์
  1.4 มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาที่เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ (Start-Up) เพิ่มขึ้น
  1.4 มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาที่เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ (Start-Up) เพิ่มขึ้น
   1.4.1 จำนวนการขึ้นทะเบียนการค้าของผู้ประกอบการรายใหม่ (Start-Up)
  1.5 มหาวิทยาลัยที่มีระบบบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบดิจิทัล
  1.5 มหาวิทยาลัยที่มีระบบบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบดิจิทัล
   1.5.1 จำนวนระบบบริหารจัดการสำหรับมหาวิทยาลัยดิจิทัล
   1.5.2 ร้อยละความสำเร็จการดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบจัดการเรียนการสอน
   1.5.3 ร้อยละของอาจารย์ที่มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ Hybrid Classroom
  1.6 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรเอตะทัคคะ และเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ
  1.6 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรเอตะทัคคะ และเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ
   1.6.1 จำนวนสาขาวิชาที่มีผลการดำเนินงานตามเกณฑ์สาขาวิชาสู่เอตทัคคะ 80 คะแนนขึ้นไป
   1.6.2 จำนวนสาขาวิชาที่ตอบสนอง 10+2 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
   1.6.3 จำนวนหลักสูตรทางไกล
   1.6.4 จำนวนหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตร 2 ภาษา
   1.6.5 ร้อยละอาจารย์ที่มีเอกสารหรือสื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
  1.7 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรระยะสั้นที่สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต รวมทั้งเกิดทักษะเพื่ออนาคต
  1.7 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรระยะสั้นที่สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต รวมทั้งเกิดทักษะเพื่ออนาคต
   1.7.1 จำนวนหลักสูตรระยะสั้นหรือหลักสูตร Non-Degree
   1.7.2 จำนวนหลักสูตรแบบบูรณาการระหว่างศาสตร์ของกลุ่มสาขาวิชาในรูปแบบคลัสเตอร์ ภายในมหาวิทยาลัยหรือข้ามสถาบันอุดมศึกษา
  1.8 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ ในการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะและวิชาชีพเฉพาะทาง
  1.8 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ ในการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะและวิชาชีพเฉพาะทาง
   1.8.1 จำนวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ
   1.8.2 จำนวนนักศึกษาที่เข้าเรียนรู้และปฏิบัติงานจริงร่วมกับหน่วยงานหรือสถานประกอบการ ที่อยู่ในกลุ่ม 10+2 อุตสาหกรรมเป้าหม ...
   1.8.3 จำนวนอาจารย์ที่จัดการเรียนรู้และปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือสถานประกอบการทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ
  1.9 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการขององค์กรวิชาชีพ
  1.9 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการขององค์กรวิชาชีพ
   1.9.1 จำนวนหลักสูตรที่พัฒนาหรือปรับปรุงร่วมกับองค์กรวิชาชีพ
  2.1 ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ ที่ตีพิมพ์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
   2.1.1 ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัย
   2.1.2 บทความที่ตีพิมพ์ลงวารสารระดับนานาชาติในฐาน Scopus ร่วมกับหน่วยงานภาคอุตสาหกรรม
   2.1.3 บทความที่ตีพิมพ์ลงวารสารระดับนานาชาติในฐาน Scopus ร่วมกับมหาวิทยาลัยที่อยู่ในอันดับ 1 - 500 (QS Ranking)
   2.1.4 จำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศในฐาน Scopus
  2.2 มหาวิทยาลัยมีวารสารวิชาการที่เข้าสู่ระดับนานาชาติ
   2.2.1 จำนวนวารสารวิชาการ ฉบับภาษาอังกฤษ
  2.3 ผลงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์พัฒนาชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
   2.3.1 จำนวนงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรืองานวิชาการที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสร้างรายได้ลดรายจ่าย ...
  2.4 ผลงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์ ได้รับอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร
   2.4.1 จำนวนผลงานที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร
  2.5 ผลงานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสิทธิบัตรที่นำมาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
   2.5.1 จำนวนผลงานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสิทธิบัตรที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
  2.6 มหาวิทยาลัยมีองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่มีการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
   2.6.1 จำนวนองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
  2.7 มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์ และการระดมทุนเพื่อใช้ในการปฏิบัติตามภารกิจ
   2.7.1 จำนวนเงินภายนอกที่สนับสนุนเพื่อจัดการศึกษา
  2.8 มหาวิทยาลัยมีการบริการวิชาการที่สอดรับกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
   2.8.1 จำนวนองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่มหาวิทยาลัยนำไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองและจัดการตนเองได้อย่า ...
  2.9 อาจารย์มีศักยภาพด้านการวิจัยที่สามารถเพิ่มทักษะและความเชี่ยวชาญในศาสตร์ที่สอน
   2.9.1 จำนวนบุคลากรที่มีศักยภาพด้านการวิจัยเป็นมืออาชีพตามความเชี่ยวชาญ
  3.1 มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
   3.1.1 ร้อยละความสำเร็จของแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
  3.2 ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยโดยมีนักเรียนเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
   3.2.1 ร้อยละของนักเรียนที่เข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่อแผนรับนักศึกษาประจำปี
  3.3 นักศึกษาชาวต่างชาติเข้าศึกษาต่อหรือมีการแลกเปลี่ยนในสาขาวิชา
   3.3.1 จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ลงทะเบียนเต็มเวลา
   3.3.2 จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาแลกเปลี่ยนอย่างน้อย 1 ภาคเรียน
   3.3.3 จำนวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ไปแลกเปลี่ยนอย่างน้อย 1 ภาคเรียน
  3.4 อาจารย์ชาวต่างชาติที่ปฏิบัติงานหรือมีการแลกเปลี่ยนในสาขาวิชา
   3.4.1 จำนวนอาจารย์ชาวต่างชาติที่มีสัญญาจ้างเต็มเวลา
  3.5 มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการจัดกิจกรรมความร่วมมือกับเครือข่ายในประเทศ
   3.5.1 ร้อยละหนังสือแสดงเจตจำนง (LOI) หรือบันทึกความเข้าใจ (MoU) หรือบันทึกข้อตกลง (MoA) ในประเทศที่มีการจัดกิจกรรมร่วมกั ...
  3.6 มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการจัดกิจกรรมความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ
   3.6.1 จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่อยู่ในลำดับ 1 - 500 QS Rankings
  ตัวชี้วัดระดับเจ้าภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 1
  ตัวชี้วัดระดับเจ้าภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
แผนปฏิบัติราชการงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา แผนปฏิบัติราชการงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
 

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โทร. 02-1601074 โทรสาร 02-1061038