ปีงบประมาณ
: 2565
ยุทธศาสตร์
: ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ
เป้าประสงค์
: 1.4 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรเอตทัคคะ และหลักสูตรที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต รวมทั้งเกิดทักษะเพื่ออนาคต (Reskill,Upskill)
ตัวชี้วัด
: 1.4.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการจัดทำ หลักสูตรด้าน ICT

ประเภท : ขั้นตอนการดำเนินงาน
น้ำหนัก : 1.45
หน่วยวัด : ระดับความสำเร็จ
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้รายงานข้อมูล : คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
เอกสารคำอธิบาย
ดาวน์โหลดเอกสารคำอธิบาย
( Update : 2021-10-28 18:55:06)
 
ประเด็นการพิจารณา
 
 
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
  มีคณะทำงานจัดทำหลักสูตร ด้าน ICT
2
  มีแผนการพัฒนาหลักสูตร ด้าน ICT
3
  ดำเนินการตามแผนการพัฒนาหลักสูตร ด้าน ICT
4
  ติดตามการดำเนินการตามแผนการพัฒนาหลักสูตร ด้าน ICT
5
  ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและได้ (ร่าง) หลักสูตร ด้าน ICT

 
ผลการดำเนินงาน

ต.ค
พ.ย
ธ.ค
ม.ค
ก.พ
มี.ค
เม.ย
พ.ค
มิ.ย
ก.ค
ส.ค
ก.ย
N/A
N/A
N/A
เอกสารอ้างอิง
ลำดับ
ชื่อเอกสารอ้างอิง
#
1 .
  1.4.6 รอบ 3 เดือน
Download
(Date:2022-02-11 10:37:40)