ปีงบประมาณ
: 2565
ยุทธศาสตร์
: ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ
เป้าประสงค์
: 1.8 มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอาคารสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่รองรับการดำเนินการตามพันธกิจได้อย่างครบถ้วนและเกิดความประหยัดงบประมาณ รวมถึงมีการบริหารจัดการด้วยระบบดิจิทัล
ตัวชี้วัด
: 1.8.4 จำนวนของคณะ/วิทยาลัยที่จัดตั้งห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติการเสมือนจริงหรือใช้โปรแกรมซอฟแวร์ (Software)

ประเภท : เชิงปริมาณ
น้ำหนัก : 1.45
หน่วยวัด : หน่วยงาน
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้รายงานข้อมูล : ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
เอกสารคำอธิบาย
ดาวน์โหลดเอกสารคำอธิบาย
( Update : 2021-10-28 19:04:32)
 
ประเด็นการพิจารณา
 
 
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
  3
2
  6
3
  9
4
  12
5
  15

 
ผลการดำเนินงาน

ต.ค
พ.ย
ธ.ค
ม.ค
ก.พ
มี.ค
เม.ย
พ.ค
มิ.ย
ก.ค
ส.ค
ก.ย
N/A
N/A
เอกสารอ้างอิง
ลำดับ
ชื่อเอกสารอ้างอิง
#
1 .
  1.8.4 รอบ 3 เดือน
Download
(Date:2022-02-11 10:42:41)