ปีงบประมาณ
: 2565
ยุทธศาสตร์
: ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์
: 2.2 ผลงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์ที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร หรือนำไปใช้ประโยชน์พัฒนาชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
ตัวชี้วัด
: 2.2.1 จำนวนงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรืองานวิชาการที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสร้างรายได้ลดรายจ่าย หรือพัฒนาประชาชนและชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน

ประเภท : เชิงปริมาณ
น้ำหนัก : 1.45
หน่วยวัด : ผลงาน
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ผู้รายงานข้อมูล : ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
เอกสารคำอธิบาย
ดาวน์โหลดเอกสารคำอธิบาย
( Update : 2021-10-28 18:29:55)
สูตรคำนวณ
 
ประเด็นการพิจารณา
 
 
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
  30
2
  35
3
  40
4
  45
5
  50

 
ผลการดำเนินงาน

ต.ค
พ.ย
ธ.ค
ม.ค
ก.พ
มี.ค
เม.ย
พ.ค
มิ.ย
ก.ค
ส.ค
ก.ย
0.00
0.00
เอกสารอ้างอิง
ลำดับ
ชื่อเอกสารอ้างอิง
#
1 .
  2.2.1 รอบ 3 เดือน
Download
(Date:2022-02-11 10:57:42)