ปีงบประมาณ
: 2565
ยุทธศาสตร์
: ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์
: 2.5 มหาวิทยาลัยมีแหล่งทุนในการสนับสนุนการทำงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์
ตัวชี้วัด
: 2.5.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัย

ประเภท : เชิงปริมาณ
น้ำหนัก : 1.45
หน่วยวัด : บาท
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ผู้รายงานข้อมูล : ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
เอกสารคำอธิบาย
ดาวน์โหลดเอกสารคำอธิบาย
( Update : 2021-10-28 18:42:02)
สูตรคำนวณ
 
ประเด็นการพิจารณา
 
 
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 

 
ผลการดำเนินงาน

ต.ค
พ.ย
ธ.ค
ม.ค
ก.พ
มี.ค
เม.ย
พ.ค
มิ.ย
ก.ค
ส.ค
ก.ยเอกสารอ้างอิง
ลำดับ
ชื่อเอกสารอ้างอิง
#
1 .
  2.5.1 รอบ 3 เดือน
Download
(Date:2022-02-11 11:04:57)