ปีงบประมาณ
: 2565
ยุทธศาสตร์
: ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์
: 2.5 มหาวิทยาลัยมีแหล่งทุนในการสนับสนุนการทำงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์
ตัวชี้วัด
: 2.5.1 (2) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเภท : เชิงปริมาณ
น้ำหนัก : 0.48
หน่วยวัด : บาท
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ผู้รายงานข้อมูล : ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
 
ประเด็นการพิจารณา
 
 
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
  40,000
2
  45,000
3
  50,000
4
  55,000
5
  60,000

 
ผลการดำเนินงาน

ต.ค
พ.ย
ธ.ค
ม.ค
ก.พ
มี.ค
เม.ย
พ.ค
มิ.ย
ก.ค
ส.ค
ก.ย
N/A
70.62
660,659.78เอกสารอ้างอิง
ลำดับ
ชื่อเอกสารอ้างอิง
#