ปีงบประมาณ
: 2565
ยุทธศาสตร์
: ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์
: 2.6 มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์ และระดมทุน เพื่อใช้ในการปฏิบัติตามภารกิจ
ตัวชี้วัด
: 2.6.1 เงินรายได้จากการบริการวิชาการ เป็นที่ปรึกษาต่ออาจารย์ประจำ (10)

ประเภท :
น้ำหนัก : 2.00
หน่วยวัด : บาท/คน
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
ผู้รายงานข้อมูล : ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและรายได้
เอกสารคำอธิบาย
ดาวน์โหลดเอกสารคำอธิบาย
( Update : 2021-10-28 18:42:39)
สูตรคำนวณ
 
ประเด็นการพิจารณา
 
 
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
  250,000
2
  350,000
3
  450,000
4
  550,000
5
  650,000

 
ผลการดำเนินงาน

ต.ค
พ.ย
ธ.ค
ม.ค
ก.พ
มี.ค
เม.ย
พ.ค
มิ.ย
ก.ค
ส.ค
ก.ย
6495.88
59,752.06
เอกสารอ้างอิง
ลำดับ
ชื่อเอกสารอ้างอิง
#
1 .
  2.6.1 รอบ 3 เดือน
Download
(Date:2022-02-11 11:05:17)