ปีงบประมาณ
: 2565
ยุทธศาสตร์
: ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์
: 2.6 มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์ และระดมทุน เพื่อใช้ในการปฏิบัติตามภารกิจ
ตัวชี้วัด
: 2.6.2 ร้อยละของผลประกอบการที่สำเร็จตามแผนธุรกิจ

ประเภท :
น้ำหนัก : 1.45
หน่วยวัด : ร้อยละ
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : อธิการบดี
ผู้รายงานข้อมูล : ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและรายได้
เอกสารคำอธิบาย
ดาวน์โหลดเอกสารคำอธิบาย
( Update : 2021-10-28 18:43:20)
สูตรคำนวณ
 
ประเด็นการพิจารณา
 
 
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
  60.00
2
  65.00
3
  70.00
4
  75.00
5
  80.00

 
ผลการดำเนินงาน

ต.ค
พ.ย
ธ.ค
ม.ค
ก.พ
มี.ค
เม.ย
พ.ค
มิ.ย
ก.ค
ส.ค
ก.ย
26.50
36.36
เอกสารอ้างอิง
ลำดับ
ชื่อเอกสารอ้างอิง
#
1 .
  2.6.2 รอบ 3 เดือน
Download
(Date:2022-02-11 11:05:38)