ปีงบประมาณ
: 2565
ยุทธศาสตร์
: ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์
: 2.7 วารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ
ตัวชี้วัด
: 2.7.1 จำนวนวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ

ประเภท : เชิงปริมาณ
น้ำหนัก : 1.45
หน่วยวัด : วารสาร
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ผู้รายงานข้อมูล : ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
เอกสารคำอธิบาย
ดาวน์โหลดเอกสารคำอธิบาย
( Update : 2021-10-28 18:44:30)
 
ประเด็นการพิจารณา
 
 
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
  13
2
  14
3
  15
4
  16
5
  17

 
ผลการดำเนินงาน

ต.ค
พ.ย
ธ.ค
ม.ค
ก.พ
มี.ค
เม.ย
พ.ค
มิ.ย
ก.ค
ส.ค
ก.ย
16
16
เอกสารอ้างอิง
ลำดับ
ชื่อเอกสารอ้างอิง
#
1 .
  2.7.1 รอบ 3 เดือน
Download
(Date:2022-02-11 11:06:09)