ปีงบประมาณ
: 2565
ยุทธศาสตร์
: ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
เป้าประสงค์
: 3.1 มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
ตัวชี้วัด
: 3.1.1 ร้อยละความสำเร็จของแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (12)

ประเภท : เชิงปริมาณ
น้ำหนัก : 2.00
หน่วยวัด : ร้อยละ
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้รายงานข้อมูล :
เอกสารคำอธิบาย
ดาวน์โหลดเอกสารคำอธิบาย
( Update : 2021-10-28 18:27:12)
สูตรคำนวณ
 
ประเด็นการพิจารณา
 
 
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
  60.00
2
  65.00
3
  70.00
4
  75.00
5
  80.00

 
ผลการดำเนินงาน

ต.ค
พ.ย
ธ.ค
ม.ค
ก.พ
มี.ค
เม.ย
พ.ค
มิ.ย
ก.ค
ส.ค
ก.ย
0.00
0.00
เอกสารอ้างอิง
ลำดับ
ชื่อเอกสารอ้างอิง
#
1 .
  3.1.1 รอบ 3 เดือน
Download
(Date:2022-02-21 14:20:47)