ปีงบประมาณ
: 2565
ยุทธศาสตร์
: ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
เป้าประสงค์
: 3.3 ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยโดยมีนักเรียนเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด
: 3.3.2 จำนวนการประชาสัมพันธ์ผลงานที่สะท้อนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

ประเภท : เชิงปริมาณ
น้ำหนัก : 1.45
หน่วยวัด : เรื่อง
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ผู้รายงานข้อมูล : ผู้อำนวยการกองกลาง
เอกสารคำอธิบาย
ดาวน์โหลดเอกสารคำอธิบาย
( Update : 2021-10-28 18:48:37)
 
ประเด็นการพิจารณา
 
 
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
  10
2
  16
3
  22
4
  28
5
  34

 
ผลการดำเนินงาน

ต.ค
พ.ย
ธ.ค
ม.ค
ก.พ
มี.ค
เม.ย
พ.ค
มิ.ย
ก.ค
ส.ค
ก.ย
N/A
18
เอกสารอ้างอิง
ลำดับ
ชื่อเอกสารอ้างอิง
#
1 .
  3.3.2 รอบ 3 เดือน
Download
(Date:2022-02-21 14:30:15)