ปีงบประมาณ
: 2565
ยุทธศาสตร์
: ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
เป้าประสงค์
: 3.4 นักศึกษาชาวต่างชาติเข้าศึกษาต่อหรือมีการแลกเปลี่ยนในสาขาวิชา
ตัวชี้วัด
: 3.4.1 จำนวนนักศึกษาชาวต่างชาติหรือนักศึกษาแลกเปลี่ยน

ประเภท : เชิงปริมาณ
น้ำหนัก : 1.45
หน่วยวัด : คน
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้รายงานข้อมูล : ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
เอกสารคำอธิบาย
ดาวน์โหลดเอกสารคำอธิบาย
( Update : 2021-10-28 18:26:28)
 
ประเด็นการพิจารณา
 
 
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
  300
2
  350
3
  400
4
  450
5
  500

 
ผลการดำเนินงาน

ต.ค
พ.ย
ธ.ค
ม.ค
ก.พ
มี.ค
เม.ย
พ.ค
มิ.ย
ก.ค
ส.ค
ก.ย
0.00
809
เอกสารอ้างอิง
ลำดับ
ชื่อเอกสารอ้างอิง
#
1 .
  3.4.1 รอบ 3 เดือน
Download
(Date:2022-02-21 14:30:31)