ปีงบประมาณ
: 2565
ยุทธศาสตร์
: ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
เป้าประสงค์
: 3.5 อาจารย์ชาวต่างชาติที่ปฏิบัติงานหรือมีการแลกเปลี่ยนในสาขาวิชา
ตัวชี้วัด
: 3.5.1 จำนวนอาจารย์ชาวต่างชาติหรืออาจารย์แลกเปลี่ยน/วิทยากร/บรรยายพิเศษ

ประเภท : เชิงปริมาณ
น้ำหนัก : 1.45
หน่วยวัด : คน
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้รายงานข้อมูล : ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
เอกสารคำอธิบาย
ดาวน์โหลดเอกสารคำอธิบาย
( Update : 2021-10-28 18:25:53)
 
ประเด็นการพิจารณา
 
 
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
  24
2
  26
3
  28
4
  30
5
  32

 
ผลการดำเนินงาน

ต.ค
พ.ย
ธ.ค
ม.ค
ก.พ
มี.ค
เม.ย
พ.ค
มิ.ย
ก.ค
ส.ค
ก.ย
N/A
12
เอกสารอ้างอิง
ลำดับ
ชื่อเอกสารอ้างอิง
#
1 .
  3.5.1 รอบ 3 เดือน
Download
(Date:2022-02-21 14:30:48)