ปีงบประมาณ
: 2565
ยุทธศาสตร์
: ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแนวทางตัวชี้วัดระดับหน่วยงานเจ้าภาพ
เป้าประสงค์
: ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแนวทางตัวชี้วัดระดับหน่วยงานเจ้าภาพ
ตัวชี้วัด
: ....(S) ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแนวทางตัวชี้วัด ..............

ประเภท : ขั้นตอนการดำเนินงาน
น้ำหนัก : 1.00
หน่วยวัด : ระดับความสำเร็จ
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้รายงานข้อมูล :
เอกสารคำอธิบาย
ดาวน์โหลดเอกสารคำอธิบาย
( Update : 2021-10-28 19:43:25)
 
ประเด็นการพิจารณา
 
 
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
  มีแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมาย ที่ผ่านความเห็นชอบจากผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดและสื่อสารแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ
2
  มีกำกับติดตามการดำเนินงานและสอบทานความถูกต้องของข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกเดือน
3
  มีการดำเนินงานตามแนวทางตามตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมาย น้อยกว่าร้อยละ 80.00
4
  มีการดำเนินงานตามแนวทางตามตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมาย ตั้งแต่ร้อยละ 80.00-99.99
5
  มีการดำเนินงานตามแนวทางตามตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมาย ร้อยละ 100.00

 
ผลการดำเนินงาน

ต.ค
พ.ย
ธ.ค
ม.ค
ก.พ
มี.ค
เม.ย
พ.ค
มิ.ย
ก.ค
ส.ค
ก.ยเอกสารอ้างอิง
ลำดับ
ชื่อเอกสารอ้างอิง
#