ปีงบประมาณ
: 2566
ยุทธศาสตร์
: ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ
เป้าประสงค์
: 1.7 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรระยะสั้นที่สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต รวมทั้งเกิดทักษะเพื่ออนาคต
ตัวชี้วัด
: 1.7.1 จำนวนหลักสูตรระยะสั้นหรือหลักสูตร Non-Degree

ประเภท :
น้ำหนัก : 1.81
หน่วยวัด : หลักสูตร
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้รายงานข้อมูล : ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
เอกสารคำอธิบาย
ดาวน์โหลดเอกสารคำอธิบาย
( Update : 2022-10-28 16:22:09)
 
ประเด็นการพิจารณา
 
 
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
  4
2
  7
3
  10
4
  13
5
  16

 
ผลการดำเนินงาน

ต.ค
พ.ย
ธ.ค
ม.ค
ก.พ
มี.ค
เม.ย
พ.ค
มิ.ย
ก.ค
ส.ค
ก.ย
2เอกสารอ้างอิง
ลำดับ
ชื่อเอกสารอ้างอิง
#