ปีงบประมาณ
: 2566
ยุทธศาสตร์
: ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์
: 2.7 มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์ และการระดมทุนเพื่อใช้ในการปฏิบัติตามภารกิจ
ตัวชี้วัด
: 2.7.1 จำนวนเงินภายนอกที่สนับสนุนเพื่อจัดการศึกษา

ประเภท :
น้ำหนัก : 3.00
หน่วยวัด : ล้านบาท
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ผู้รายงานข้อมูล : ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
เอกสารคำอธิบาย
ดาวน์โหลดเอกสารคำอธิบาย
( Update : 2023-04-04 09:38:48)
 
ประเด็นการพิจารณา
 
 
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
  7,000,000
2
  9,000,000
3
  11,000,000
4
  13,000,000
5
  15,000,000

 
ผลการดำเนินงาน

ต.ค
พ.ย
ธ.ค
ม.ค
ก.พ
มี.ค
เม.ย
พ.ค
มิ.ย
ก.ค
ส.ค
ก.ย
4.34เอกสารอ้างอิง
ลำดับ
ชื่อเอกสารอ้างอิง
#