ปีงบประมาณ
: 2566
ยุทธศาสตร์
: ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์
: 2.8 มหาวิทยาลัยมีการบริการวิชาการที่สอดรับกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
ตัวชี้วัด
: 2.8.1 จำนวนองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่มหาวิทยาลัยนำไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองและจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน

ประเภท :
น้ำหนัก : 1.81
หน่วยวัด : องค์ความรู้/นวัตกรรม
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ผู้รายงานข้อมูล : ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
เอกสารคำอธิบาย
ดาวน์โหลดเอกสารคำอธิบาย
( Update : 2022-10-31 10:55:28)
 
ประเด็นการพิจารณา
 
 
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
  12
2
  13
3
  14
4
  15
5
  16

 
ผลการดำเนินงาน

ต.ค
พ.ย
ธ.ค
ม.ค
ก.พ
มี.ค
เม.ย
พ.ค
มิ.ย
ก.ค
ส.ค
ก.ย
N/Aเอกสารอ้างอิง
ลำดับ
ชื่อเอกสารอ้างอิง
#