ปีงบประมาณ
: 2565
ยุทธศาสตร์
: ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์
: 2.4 มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และบริการทางวิชาการแก่ชุมชน โรงเรียน วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการใหม่ และท้องถิ่นให้มีความให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา
ตัวชี้วัด
: 2.4.2 ผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ (สินค้า บริการ แหล่งท่องเที่ยว)

ประเภท : เชิงปริมาณ
น้ำหนัก : 1.45
หน่วยวัด : ผลิตภัณฑ์
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
ผู้รายงานข้อมูล : ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
เอกสารคำอธิบาย
ดาวน์โหลดเอกสารคำอธิบาย
( Update : 2021-10-28 18:34:07)
สูตรคำนวณ
 
ประเด็นการพิจารณา
 
 
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
  6
2
  7
3
  8
4
  9
5
  10

 
ผลการดำเนินงาน

ต.ค
พ.ย
ธ.ค
ม.ค
ก.พ
มี.ค
เม.ย
พ.ค
มิ.ย
ก.ค
ส.ค
ก.ย
N/A
N/A
N/Aเอกสารอ้างอิง
ลำดับ
ชื่อเอกสารอ้างอิง
#
1 .
  2.4.2 รอบ 3 เดือน
Download
(Date:2022-02-11 11:03:05)